Wedstrijdreglement

1.1 Reglement
Alle deelnemers, (evenals de besturen en trainers van trainingsgroepen en besturen van wedstrijdorganisaties) dienen op de hoogte te zijn van dit voor hen geldende reglement.

1.2 Aansprakelijkheid
De deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de survivalrun.

1.3 Opgaaf persoonsgegevens
Opgaaf van onjuiste persoonsgegevens ontslaat de SBN van al haar verplichtingen en verantwoordelijkheden jegens het lid-natuurlijk persoon en dit zal royement tot gevolg hebben.

1.4 Verkeersregels
Het blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf, dat door hen de verkeersregels in acht worden genomen. Het verkeer op de openbare wegen heeft voorrang.

1.5 Overdraagbaarheid deelnamebewijs
Deelnemen onder andermans naam is niet toegestaan. Een deelnamebewijs kan alleen worden overgedragen na voorafgaande toestemming van de wedstrijdorganisatie. Het staat de wedstrijdorganisatie vrij hiervoor geen toestemming te verlenen. Een overname van een startbewijs is pas geldig als de naam van de nieuwe deelnemer in het UVP zichtbaar is. Het tonen van een geldig legitimatiebewijs kan door de WO worden gevraagd bij het ophalen van het wedstrijdshirt en polsband.

Bij overtreding van dit artikel kan het bestuur, op aanwijzing van de WO, besluiten om de deelnemer die onder andermans naam heeft gelopen, alsmede degene aan wie het startnummer was toegekend in het UVP (mits deze persoon vooraf op de hoogte was van de overtreding), uit te sluiten van deelname aan survivalruns voor de duur van drie maanden, gerekend vanaf de wedstrijddag waarop de overtreding is begaan. Reeds betaalde inschrijfgelden voor survivalruns in de genoemde periode van 3 maanden worden niet gerestitueerd.

1.6 Financiële aansprakelijkheid De SBN, haar bestuur of commissies kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de (financiële) gevolgen vanwege het niet doorgaan van evenementen georganiseerd door haar leden, ook al betreft dit een wedstrijd georganiseerd onder auspiciën van de SBN.

1.7 Polsband Elke deelnemer is verplicht met een door de wedstrijdleiding verstrekte polsband te starten. Bij het missen van een hindernis of onreglementair afleggen van het parcours is men op

3

eerste aanwijzing van de jury/post verplicht deze polsband in te leveren bij de desbetreffende persoon. Bij een Open Nederlands Kampioenschap is het verplicht dat er met rode polsbanden gelopen wordt.

1.8 Zichtbaarheid shirt en polsband De deelnemers zijn verplicht de door de wedstrijdleiding verstrekte polsband en het geldige wedstrijdshirt tijdens de run duidelijk zichtbaar te dragen zonder wijzigingen aan te brengen.

1.9 Starten bij late opkomst De organisatie kan zelf bepalen of een te laat verschenen deelnemer alsnog kan starten, al dan niet met straftijd.

1.10 Afwijken van parcours Het parcours wordt aangegeven met rood/wit lint. Afwijken van het parcours is verboden op straffe van diskwalificatie.

1.11 Tijdcompensatie De hindernissen zijn over het algemeen in meervoud gebouwd. Wanneer toch alle hindernissen bezet zijn, wordt er in geval van wachttijd geen tijdcompensatie gegeven.

1.12 Prikkeldraadversperringen Op het parcours kunnen nog prikkeldraadversperringen aanwezig zijn. Dit is duidelijk aangegeven doordat rood/wit lint om het draad is gewikkeld. Alleen op deze plaatsen mag de prikkeldraadversperring worden genomen.

1.13 Gemarkeerde lasten Gemarkeerd materiaal zoals boomstammen, zandzakken enz. bedoeld voor dames mogen niet door andere lopers worden meegenomen. Deelnemers onder de 18 jaar mogen geen lasten dragen, geen lasten slepen en niet houthakken; zij mogen wel boomstammen zagen. Dit artikel geldt zowel voor wedstrijdcategorieën en als voor recreatieve runs.

1.14 Koppels/teams Koppels en teams mogen bij het houthakken slechts één bijl gebruiken en mogen elkaar niet helpen bij het houthakken.

1.15 Aanwijzingen juryleden
Aanwijzingen van juryleden, herkenbaar aan hesjes of shirts, moeten te allen tijde worden opgevolgd.

1.16 Straftijd/diskwalificatie
Het parcours dient volledig afgelegd te worden, zonder hulp van derden, uitgezonderd het aanmoedigen, voorzien van sportdrank en –voeding, kleding en medische hulp. Koppels en teams mogen elkaar assisteren vanuit de hindernis. Een deelnemer mag zo vaak hij wil een hindernis proberen te nemen. Wanneer een hindernis niet of niet correct wordt genomen wordt de polsband ingenomen en volgt een straftijd van 2 uur. Wanneer hulp van derden wordt aanvaard, volgt diskwalificatie.

1.17 Hinderen van andere deelnemers
Opzettelijk hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan en zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

1.18 Melding van ongevallen
Een deelnemer is verplicht melding te maken van ongevallen onderweg bij de eerstkomende jurypost en bij de wedstrijdorganisatie.

1.19 Toebrengen schade Het is verboden schade toe te brengen aan eigendommen van anderen. Constatering hiervan zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

1.20 Schoeisel Het is tijdens de run verboden op schoenen met spikes of gevaarlijke noppen te lopen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, volgt diskwalificatie. Hiermee worden die schoenen bedoeld, die op welke manier dan ook schade aan andere deelnemers en/of schade aan materiaal kunnen toebrengen, dit ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie of de Parcourscommissie.

1.21 Snellere atleten Achterblijvers van eerder gestarte groepen moeten de snellere atleten van de volgende groepen vrije doorgang verlenen.

Wedstrijdlopers (JSR, KSR, MSR, LSR) hebben voorrang op recreanten. De aanwijzingen van juryleden, ook inzake voorrang, zijn echter altijd leidend.

1.22 Doping Het is deelnemers aan een survivalrun verboden om middelen te gebruiken die voorkomen op de dopinglijst van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).

1.23 Protesten Protesten kunnen alleen door de deelnemer zelf binnen 1 uur na binnenkomst schriftelijk worden ingediend bij de organisatie in de juryruimte.

1.24 Respect Deelnemers dienen andere deelnemers, officials, vrijwilligers en toeschouwers met respect te behandelen.

5
1.25 Fysieke conditie Door deel te nemen aan een survivalrun, geeft een atleet aan in goede gezondheid te verkeren en over voldoende fysieke conditie te beschikken om de survivalrun te volbrengen.

1.26 Boomstammen doorhakken Boomstammen dienen in de diameter doorgehakt te worden, kloven is niet toegestaan, evenals het plaatsen van een voet op de boomstam.

1.27 Zwemvaardigheid Deelnemers aan een survivalrun dienen de zwemvaardigheid te beheersen.

1.28 Portretrecht De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is, zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Indien de deelnemer hier niet mee akkoord gaat, dient hij dit expliciet vooraf aan te geven bij de betreffende wedstrijdorganisatie.

1.29 Kennisneming Deelnemers kunnen zich niet beroepen op de onbekendheid met bepalingen uit het Deelnemersreglement. Indien een deelnemer zich niet houdt aan het Deelnemersreglement, kan dit een (mondelinge) waarschuwing, schorsing, diskwalificatie of uitsluiting (onmiddellijk en/of van deelname aan volgende runs) tot gevolg hebben.

 

  • Minimumleeftijd en peildatum
    Door in te schrijven in gekozen categorie, verklaart de atleet, dat hij of zij voldoet aan de minimum leeftijd die voor deze categorie voorzien is.
    De peildatum voor het vaststellen van de leeftijd is 1 september 2018.
  • Uitreiken podia:
    Podia worden bij competitie-categorieën uitgereikt wanneer er ten minste 3 deelnemers met controle-bandje (alle hindernissen correct genomen) in de uitslag voorkomen.
    Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën (jeugd 12-14 / jeugd 15-17 / Senioren 18-39 / veteranen (vanaf 40j)).Bij recreatieve deelnemers zijn er podia voorzien voor individuele recreanten (M/V) en voor koppelrun (duo’s), zonder onderscheid in leeftijdscategorieën. Er is geen podium voorzien voor de