Deelnemersreglement

 


WEDSTRIJDREGLEMENT DEELNEMERS


 1. Reglement: de deelnemers ontvangen dit reglement en worden geacht hiervan kennis te hebben genomen. Deelnemen houdt in dat men zich met het wedstrijdreglement akkoord verklaart.
 2. Peildatum leeftijd: 1september 2021.
 3. Minimum-maximumleeftijd per categorie:
  Door in te schrijven in gekozen categorie, verklaart de atleet, dat hij of zij voldoet aan de minimumleeftijd, respectievelijk maximumleeftijd die voor deze categorie voorzien is.
 4. Veteranen:  Apart klassement voor 40+ met podium, mits 3 finishers met polsband (alle hindernissen gelukt).
 5. Verkeersregels: het verkeersreglement is van toepassing en dient door de deelnemers te worden nageleefd. Het verkeer op de openbare wegen heeft voorrang.
 6. Opgaaf persoonsgegevens: opgaaf van onjuiste persoonsgegevens door deelnemers ontslaat de organisatie van al haar verplichtingen en verantwoordelijkheden jegens deze deelnemer en zal diskwalificatie tot gevolg hebben.
 7. Overdraagbaarheid deelnamebewijs:
  Deelnemen onder andermans naam is niet toegestaan. Een deelnamebewijs kan alleen worden overgedragen na voorafgaande toestemming van de wedstrijdorganisatie. Het staat de wedstrijdorganisatie vrij hiervoor geen toestemming te verlenen. Een overname van een startbewijs is pas geldig als de naam van de nieuwe deelnemer in wedstrijdadministratie zichtbaar is. Het tonen van een geldig legitimatiebewijs kan door de wedstrijdorganisatie worden gevraagd bij het ophalen van het wedstrijdshirt en polsbandjes.
 8. Aanmelden voor de wedstrijd : de deelnemers dienen zich 1u00 voor de starttijd aan te melden aan de inschrijvingstafel. De deelnemers dienen zich te melden aan de startbox ten laatste 10 minuten voor hun starttijd.
 9. Starten / startgroepen: deelnemers dienen te starten in de startgroep die bij hun categorie hoort, en die hen door de wedstrijdorganisatie toegewezen wordt.
 10. Starten bij late aankomst: de organisatie kan zelf bepalen of een te laat verschenen deelnemer alsnog kan starten.
 11. Polsbandjes: Er worden voor de start twee polsbanden aan de deelnemers uitgereikt:
  -één polsband per deelnemer (per startnummer) voor met barcode voor de tijdsregistratie : deze dient gedurende heel de wedstrijd aan zichtbaar gedragen te worden, en kan/ mag niet door de juryleden ingenomen worden.
  Deze barcode dient bij het finishen ingelezen te worden. De tijd gekoppeld aan deze registratie bepaalt mede je plaats in de uitslag.
  -één polsband om te registreren dat de deelnemer (per startnummer) alle hindernissen correct genomen heeft. Deze polsband dient gedurende heel de wedstrijd zichtbaar gedragen te worden; aan dezelfde arm als het barcode-armbandje. Bij het missen van een hindernis is de deelnemer op de eerste aanwijzing van de jury / controlepost verplicht deze polsband in te leveren. Finishers zonder polsbandje komen niet in aanmerking voor het protocol.
  Per startnummer/ deelnemer is het verplicht met beide controlebandjes te starten. is verplicht met een polsband te starten.
 12. Zichtbaarheid shirt en polsband: de deelnemers zijn verplicht de beide polsbandjes en de wedstrijdshirt tijdens de run duidelijk zichtbaar te dragen zonder hieraan wijzigingen aan te brengen.
 13. Aanwijzingen juryleden: de aanwijzingen van juryleden, herkenbaar aan hesjes, shirts e.d., moeten worden opgevolgd.
 14. Voorrang : deelnemers die door andere lopers worden ingehaald dienen voorrang te verlenen aan de snellere lopers, wedstrijdlopers hebben steeds voorrang op recreatieve lopers (andere shirtkleur).
 15. Hinderen van andere deelnemers: het opzettelijk hinderen van andere deelnemers is niet toegelaten en zal diskwalificatie tot gevolg hebben.
 16. Afwijken van het parcours: het parcours wordt aangegeven met rood/wit lint. De hindernissen zijn genummerd. Afwijken van het parcours is verboden op straffe van diskwalificatie.
 17. Tijdscompensatie: de hindernissen zijn over het algemeen in meervoud. Wanneer toch alle hindernissen bezet zijn, wordt hiervoor geen tijdcompensatie gegeven. Wanneer je deelnemers van eerdere startgroep inhaalt, kan je je voorrang op de hindernis claimen.
 18. Straftijd: het parcours dient volledig afgelegd te worden zonder hulp van derden, uitgezonderd het aanmoedigen, voorzien van sportdrank en –voeding, kleding en medische hulp. Koppels en teams mogen elkaar helpen, doch dienen echter één en dezelfde hindernis te nemen. Wanneer een hindernis niet of niet correct wordt genomen, wordt het armbandje afgenomen. Een deelnemer mag zo vaak hij wil een hindernis proberen te nemen. Het klassement wordt opgemaakt op basis van foutloos parcours én netto tijd, vervolgens gemaakte fout(en) en tijd. Het aantal gemiste hindernissen wordt niet bijgehouden. Wanneer hulp van derden wordt aanvaard, volgt diskwalificatie.
 19. Assistentie door niet-deelnemers: Iedere assistentie door derden/ niet-deelnemers bij de sportieve prestatie (bvb. het inzetten van een tempomaker) is ten strengste verboden en zal tot diskwalificatie leiden.
 20. Uitslag: de uitslag per categorie wordt opgesteld op basis van volgende criteria:
  1/ al dan niet gemiste hindernissen: deelnemers die alle hindernissen/ proeven correct uitgevoerd hebben, staan altijd voor deelnemers die hindernissen/ proeven gemist hebben.
  2/ looptijd zoals geregistreerd aan finish.
 21. Prikkeldraadversperring: op het parcours kunnen prikkeldraad-versperringen aanwezig zijn. Deze worden aangegeven met rood/wit lint dat om de prikkeldraad is gewikkeld. Alleen op deze plaatsen mag de prikkeldraadversperring worden genomen, zonder schade aan te brengen.
 22. Gemarkeerde lasten: gemarkeerd lasten zoals boomstammen enz. zijn bedoeld voor dames en mogen niet door andere lopers worden meegenomen. Deelnemers onder de 18 jaar mogen geen lasten dragen of slepen. Ze mogen tevens niet houthakken. Het zagen van boomstammen is toegestaan.
 23. Hakproef: Koppels en teams mogen bij het houthakken slechts één bijl gebruiken en mogen elkaar niet helpen bij het houthakken. Boomstammen dienen in de diameter doorgehakt te worden, klieven is niet toegestaan, evenals het plaatsen van een voet op de boomstam.
 24. Melding van ongevallen: een deelnemer is verplicht melding te maken van ongevallen bij de eerstkomende jurypost.
 25. Toebrengen van schade: het is verboden schade toe te brengen aan eigendommen van andere. Vaststelling hiervan zal diskwalificatie tot gevolg hebben alsook een eventuele vervolging.
 26. Schoeisel: het is verboden aan de run deel te nemen op schoeisel met spikes of gevaarlijke noppen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, volgt diskwalificatie.
 27. Respect: Deelnemers dienen andere deelnemers, officials, vrijwilligers en toeschouwers met respect te behandelen.
  We werken met een leger vrijwillige medewerkers; deze hebben geen behoefte aan discussie of een respectloze behandeling door deelnemers of hun entourage. Discussies met de juryleden op de hindernissen kan aanleiding geven tot diskwalificatie.
 28. Respect voor natuur / afval: Deelnemers en hun begeleiders mogen geen afval achterlaten op het parcours. Ofwel wordt het afval door de deelnemer/ begeleider meegenomen; ofwel gedeponeerd in één van de verzamelpunten op het parcours (vuilnisbakken bij bevoorradingsposten). Het negeren van deze instructie zal leiden tot diskwalificatie.
 29. Protesten: protesten kunnen alleen door de deelnemers zelf binnen de 30 minuten na aankomst worden ingediend bij de organisatie in de juryruimte (wedstrijdsecretariaat).
 30. Opgave: bij opgave dient de deelnemer zich zo snel mogelijk af te melden aan de aankomst jury / bureau.
 31. Financiële aansprakelijkheid: iedere deelnemer neemt deel aan de wedstrijd voor eigen rekening en op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke persoonlijke ongevallen en kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de wedstrijd niet kan doorgaan wegens een omstandigheid die niet aan de organisatoren kan worden aangerekend ( vb. extreme weersomstandigheden, bevel van de overheid, etc. ).
 32. Voorinschrijving / bewijs van betaling: De voorinschrijving is pas volledig wanneer de organisatie ook de betaling hiervoor ontvangen heeft. Indien betaling niet zichtbaar in onze registratie, dient het inschrijvingsbedrag (tarief daginschrijving) ter plaatse te worden voldaan. Dubbele betalingen worden aan de deelnemer teruggestort, na aftrek van een eventuele administratieve kost.
 33. Wijzigen / annuleren inschrijving: deelnemers kunnen hun inschrijving kostenloos laten wijzigen (bvb veranderen categorie). Dit kan tot aan de start van hun wedstrijd.  Annuleren van voorinschrijving is enkel mogelijk mits het voorleggen van medisch attest, en tot uiterlijk 48 uur voor de start van het event. Het reeds betaalde bedrag van voorinschrijving wordt teruggestort, na aftrek van een administratieve kost van 2 euro.
 34. Fysieke conditie:  Door deel te nemen aan een survivalrun, geeft een atleet aan in goede gezondheid te verkeren en over voldoende fysieke conditie te beschikken om de survivalrun te volbrengen.
 35. Zwemvaardigheid: Deelnemers aan een survivalrun dienen de zwemvaardigheid te beheersen.
 36. Alcoholische dranken, drugs en stimulerende middelen: deelnemen onder invloed van dergelijke is verboden. Bij vaststelling volgt onmiddellijke uitzetting uit de wedstrijd.
 37. Doping: Het is deelnemers aan een survivalrun verboden om middelen te gebruiken die voorkomen op de dopinglijst van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).
 38. Protocol / podia-um: is enkel voorzien mits minimum 3 startende deelnemers per categorie. Protocol kan enkel mits finish met polsbandje.
  Er wordt een protocol voorzien voor alle individuele categorieën, en voor de koppelrun 10 km.
  Bij de competitie-categorieën wordt een apart podium voorzien voor: jeugd 12-14j / jeugd 15-17j / volwassenen +18 jaar / volwassenen +40 jaar (peildatum 1 september 2020).
  Voor de individuele recreanten-categorieën en de recreatieve koppelrun is er geen opsplitsing in leeftijdscategorieën.
 39. Wijzigingen: de organisatoren behouden zich het recht voor om zowel het wedstrijdparcours, als de te nemen hindernissen te wijzigen volgens de noden van het ogenblik. Indien de veiligheid van deelnemers, medewerkers en publiek dit vereist( vb. extreme weersomstandigheden,…) kan de wedstrijd worden afgelast
 40. Portretrecht: De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is, zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Indien de deelnemer hier niet mee akkoord gaat, dient hij dit expliciet (schriftelijk) vooraf aan te geven bij de wedstrijdorganisatie.
 41. Kennisneming:: Deelnemers kunnen zich niet beroepen op de onbekendheid met bepalingen uit het Deelnemersreglement. Indien een deelnemer zich niet houdt aan het Deelnemersreglement, kan dit een (mondelinge) waarschuwing, schorsing, diskwalificatie of uitsluiting tot gevolg hebben.

Wedstrijdcoördinator:
contact: 00 32 495 93 62 04

e-mail: info@survivalrunbrugge.be